Czesne

Dane do przelewu:

Zespół Szkół Społecznych Nr 4 ŁSSO
91-140 Łódź, al. Pasjonistów 18
78 1140 2017 0000 4302 1192 8936
(tytułem: czesne - imię i nazwisko ucznia)

 

Wysokość czesnego:

Czesne płatne jest  z góry w 10 równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od września.

Wysokość czesnego wynosi:

  • szkoła podstawowa 10 x 680 zł,
  • gimnazjum 10 x 650 zł.


Uchwała Nr 3/III/18 Zarządu AKT Nr 4 ŁSSO z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany wysokości czesnego

 

Obowiązujące upusty:

Zarząd AKT przyznaje stypendium w wysokości:

  1. 50% czesnego dla dzieci nauczycieli zatrudnionych w ZSS nr 4 w pełnym lub większym wymiarze etatu;
  2. 30% czesnego dla starszego rodzeństwa, w przypadku rodzeństw uczęszczających jednocześnie do szkoły podstawowej lub gimnazjum;
  3. 30% czesnego dla każdego z dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny;
  4. 5% czesnego za jednorazową wpłatę czesnego za cały rok szkolny do dnia 10 września bieżącego roku szkolnego;
  5. 2% czesnego za wpłatę czesnego w dwóch ratach, pierwszej do dnia 10 września bieżącego roku szkolnego, drugą zaś do dnia 10 lutego bieżącego roku szkolnego.

Stypendia wymienione w pkt 1-3 nie sumują się, może być przyznane tylko jedno z nich. Natomiast w przypadku przyznania stypendium z pkt 4 lub pkt 5 stypendium to sumuje się z odpowiednim stypendium z pkt 1-3.

W przypadku braku wpłaty w danym okresie (miesiącu) w terminie do dnia 10-go danego miesiąca stypendia wskazane w pkt 1-3 zostają anulowane w tym okresie. W kolejnych okresach stypendium jest ponownie przyznawane pod warunkiem spłaty zadłużenia z poprzednich okresów i terminowej wpłaty za okres bieżący.

Za termin wpłaty czesnego rozumie się datę wpływu środków na konto lub datę wpłaty w kasie szkoły.

Odsłony: 9572