Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo! Informujęmy, że:

  1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę, jest dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 ŁSSO w Łodzi z siedzibą przy al. Pasjonistów 18.
  2. Dostęp danych Państwa oraz Waszych dzieci mają tylko upoważnieni przez nas pracownicy i nauczyciele, którzy zajmują się naborem uczniów oraz nauczaniem i zobowiązani są do zachowania poufności danych.
  3. Państwa dane osobowe i waszych dzieci, tj. imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data, miejsce urodzenia ucznia oraz PESEL są przetwarzane w związku z naborem oraz ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
  4. Państwa dane osobowe i waszych dzieci zostaną udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania podmiotom:, wychowawcom i nauczycielom, sekretarzowi szkoły w zakresie wykonywanych obowiązków, organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, a także innym organom państwowym, np. MEN, NIK w czasie prowadzonych przez nich kontroli, firmie ubezpieczającej ucznia, w związku z ubieganiem się o uzyskanie odszkodowania oraz ubezpieczenia wycieczki, ZUS-owi w związku z ubieganiem się rodziców o przyznanie świadczeń ich dzieciom, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, policji lub straży miejskiej w czasie prowadzonego przez nie postępowania z zachowaniem poufności danych.
  5. Dane osobowe podajecie Państwo dobrowolnie, jednak są one konieczne dla przeprowadzenia procesu naboru uczniów i realizacji umowy kształcenia dziecka
  6. Dane osobowe pozostają w archiwach szkoły przez czas określony prawem. Dane osobowe wykorzystane jedynie podczas naboru uczniów są niezwłocznie usuwane po zakończeniu naboru.
  7. Dbamy o ochronę danych osobowych Państwa  oraz Państwa dziecka, a Państwo macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Każdy z państwa ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka oraz możliwości dokonania w nich stosownych zmian.

 

Odsłony: 3755