Klauzula informacyjna RODO

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - nauczanie zdalne

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego, 91-140 Łódź, Al. Pasjonistów 18 tel./fax 42-652-05-10 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       W Społecznej Szkole Podstawowej nr 4, został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą tel:(+48) 693 337 954

3.       Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1)      dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

2)      dane osobowe ucznia o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a  (RODO);

3)      dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (RODO);

4)      wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  (RODO);

5)      dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f (RODO);

6)      dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna - w celu zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (RODO);

7)      dane osobowe pozyskane w wyniku obsługi korespondencji mailowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi pisma kierowane z wykorzystaniem adresu mailowego, w tym przechowywanie korespondencji i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności;

8)      dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna przetwarzane w celu archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  (RODO);

9)      dane osobowe pracowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e,f, (RODO);

10)   dane wrażliwe przetwarzane są na wyraźną zgodę osoby i tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, gdy jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h (RODO).

4.       Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)      podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący, ubezpieczyciel na podstawie zgłoszenia szkody;

2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.       Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).

6.       Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych,

2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)      żądania usunięcia danych, gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

·         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)      ograniczenia przetwarzania, gdy:

·         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

·         administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)      prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, ustawowym/warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany jedynie do podania danych niezbędnych dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, żądane dane są także niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

9.       Pani/Pana oraz ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.   Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

 

 

Odsłony: 5683